Usage Statistics for www.naturfreundemillstatt.at

Summary Period: June 2020
Generated 01-Jul-2020 03:51 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2020
Total Hits 216863
Total Files 95406
Total Pages 208030
Total Visits 12356
Total KBytes 4382932
Total Unique Sites 1801
Total Unique URLs 902
Total Unique Referrers 3957
Total Unique User Agents 611
. Avg Max
Hits per Hour 301 970
Hits per Day 7228 10598
Files per Day 3180 6264
Pages per Day 6934 10438
Sites per Day 60 261
Visits per Day 411 625
KBytes per Day 146098 318012
Hits by Response Code
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 43.99% 95406
Code 206 - Partial Content 0.01% 21
Code 301 - Moved Permanently 46.22% 100237
Code 302 - Found 0.27% 584
Code 304 - Not Modified 0.18% 390
Code 403 - Forbidden 0.05% 99
Code 404 - Not Found 9.28% 20125

Daily usage for June 2020

Daily Statistics for June 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 8425 3.88% 4304 4.51% 8094 3.89% 543 4.39% 184 10.22% 140399 3.20%
2 7163 3.30% 3187 3.34% 6932 3.33% 528 4.27% 217 12.05% 124098 2.83%
3 5218 2.41% 1236 1.30% 4993 2.40% 625 5.06% 261 14.49% 68088 1.55%
4 5683 2.62% 1487 1.56% 5224 2.51% 547 4.43% 212 11.77% 109385 2.50%
5 6407 2.95% 2824 2.96% 6157 2.96% 507 4.10% 192 10.66% 196758 4.49%
6 7994 3.69% 4256 4.46% 7598 3.65% 500 4.05% 203 11.27% 111717 2.55%
7 7221 3.33% 4348 4.56% 6809 3.27% 604 4.89% 235 13.05% 117657 2.68%
8 8571 3.95% 4050 4.25% 8229 3.96% 595 4.82% 227 12.60% 108068 2.47%
9 7145 3.29% 4132 4.33% 6883 3.31% 551 4.46% 222 12.33% 110925 2.53%
10 4031 1.86% 2333 2.45% 3656 1.76% 541 4.38% 233 12.94% 88740 2.02%
11 3541 1.63% 1941 2.03% 3125 1.50% 440 3.56% 130 7.22% 96726 2.21%
12 4419 2.04% 1697 1.78% 4074 1.96% 403 3.26% 141 7.83% 96736 2.21%
13 8253 3.81% 4148 4.35% 7964 3.83% 425 3.44% 143 7.94% 199029 4.54%
14 10598 4.89% 6264 6.57% 10438 5.02% 448 3.63% 131 7.27% 318012 7.26%
15 8273 3.81% 4253 4.46% 8138 3.91% 418 3.38% 139 7.72% 153441 3.50%
16 7454 3.44% 2449 2.57% 7237 3.48% 417 3.37% 120 6.66% 131228 2.99%
17 6092 2.81% 1269 1.33% 5879 2.83% 438 3.54% 121 6.72% 75133 1.71%
18 6870 3.17% 2249 2.36% 6514 3.13% 434 3.51% 158 8.77% 184712 4.21%
19 7319 3.37% 2520 2.64% 6678 3.21% 346 2.80% 150 8.33% 265967 6.07%
20 7152 3.30% 1964 2.06% 6811 3.27% 285 2.31% 161 8.94% 225281 5.14%
21 5291 2.44% 335 0.35% 5084 2.44% 242 1.96% 122 6.77% 19177 0.44%
22 7584 3.50% 2793 2.93% 7252 3.49% 276 2.23% 171 9.49% 72421 1.65%
23 10431 4.81% 5610 5.88% 10179 4.89% 313 2.53% 159 8.83% 196250 4.48%
24 9625 4.44% 5491 5.76% 9459 4.55% 217 1.76% 137 7.61% 192038 4.38%
25 9697 4.47% 5391 5.65% 9526 4.58% 283 2.29% 125 6.94% 199629 4.55%
26 9476 4.37% 4902 5.14% 9276 4.46% 263 2.13% 142 7.88% 187022 4.27%
27 8377 3.86% 3839 4.02% 8153 3.92% 270 2.19% 120 6.66% 175117 4.00%
28 6167 2.84% 1588 1.66% 6008 2.89% 269 2.18% 129 7.16% 135995 3.10%
29 6477 2.99% 2252 2.36% 6193 2.98% 441 3.57% 151 8.38% 158538 3.62%
30 5909 2.72% 2294 2.40% 5467 2.63% 480 3.88% 209 11.60% 124644 2.84%

Hourly usage for June 2020

Hourly Statistics for June 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 299 8984 4.14% 128 3859 4.04% 289 8671 4.17% 5793 173787 3.97%
1 300 9020 4.16% 130 3905 4.09% 292 8761 4.21% 5441 163243 3.72%
2 301 9050 4.17% 133 4019 4.21% 290 8710 4.19% 9676 290287 6.62%
3 298 8965 4.13% 135 4068 4.26% 289 8671 4.17% 6390 191714 4.37%
4 303 9095 4.19% 138 4169 4.37% 295 8860 4.26% 5307 159224 3.63%
5 296 8895 4.10% 132 3964 4.15% 286 8584 4.13% 5508 165236 3.77%
6 304 9149 4.22% 134 4035 4.23% 294 8825 4.24% 5725 171753 3.92%
7 305 9151 4.22% 135 4071 4.27% 290 8713 4.19% 6374 191230 4.36%
8 299 8997 4.15% 131 3957 4.15% 285 8579 4.12% 5857 175708 4.01%
9 292 8786 4.05% 128 3856 4.04% 280 8429 4.05% 6076 182278 4.16%
10 288 8666 4.00% 126 3780 3.96% 277 8338 4.01% 5702 171070 3.90%
11 297 8923 4.11% 128 3850 4.04% 283 8513 4.09% 5964 178909 4.08%
12 324 9732 4.49% 153 4610 4.83% 311 9352 4.50% 6338 190143 4.34%
13 304 9129 4.21% 129 3883 4.07% 291 8736 4.20% 5425 162755 3.71%
14 296 8903 4.11% 124 3722 3.90% 288 8651 4.16% 5229 156883 3.58%
15 305 9163 4.23% 130 3923 4.11% 294 8829 4.24% 5529 165864 3.78%
16 298 8961 4.13% 129 3876 4.06% 286 8593 4.13% 5421 162632 3.71%
17 307 9233 4.26% 133 4016 4.21% 295 8851 4.25% 6230 186907 4.26%
18 304 9133 4.21% 135 4077 4.27% 285 8574 4.12% 6386 191593 4.37%
19 289 8673 4.00% 124 3736 3.92% 279 8387 4.03% 5527 165819 3.78%
20 299 8995 4.15% 133 4012 4.21% 284 8538 4.10% 6425 192743 4.40%
21 317 9515 4.39% 147 4417 4.63% 291 8750 4.21% 8293 248782 5.68%
22 300 9010 4.15% 129 3880 4.07% 287 8614 4.14% 6602 198047 4.52%
23 291 8735 4.03% 124 3721 3.90% 283 8501 4.09% 4877 146324 3.34%

Top 30 of 902 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 45607 21.03% 460205 10.50% /stats/
2 16150 7.45% 154024 3.51% /
3 15284 7.05% 1603475 36.58% /stats/usage_202005.html
4 7433 3.43% 698884 15.95% /stats/usage_202006.html
5 2647 1.22% 22444 0.51% /mobile.php
6 2018 0.93% 203863 4.65% /stats/usage_201904.html
7 551 0.25% 690 0.02% /module/admin/api/api_get_images.php
8 280 0.13% 308 0.01% /module/map/api/api_get_features.php
9 93 0.04% 30 0.00% /module/website/js/ajax.js
10 92 0.04% 120 0.00% /website/css/stylesheet.css
11 89 0.04% 95 0.00% /theme/default/css/stylesheet_form.css
12 88 0.04% 315 0.01% /theme/default/css/stylesheet_navigation.css
13 87 0.04% 205 0.00% /module/event/css/stylesheet_event.css
14 84 0.04% 62 0.00% /media/website_images/5c390483197e4.jpg
15 82 0.04% 187 0.00% /module/website/js/website.js
16 82 0.04% 1044 0.02% /theme/default/css/stylesheet_website.css
17 81 0.04% 37780 0.86% /media/website_images/5c549b280f5e8.jpg
18 80 0.04% 35 0.00% /module/board/js/board.js
19 80 0.04% 67 0.00% /module/index/php/ajax_event.php
20 76 0.04% 45226 1.03% /media/website_images/5c4233e4b598e.jpg
21 74 0.03% 27 0.00% /module/website/css/stylesheet_popupCalendar.css
22 72 0.03% 207 0.00% /theme/default/media/symbol/album_small.png
23 71 0.03% 1361 0.03% /media/website_images/5c5f3169550fe.jpg
24 70 0.03% 110 0.00% /module/website/js/popupCalendar.js
25 69 0.03% 35480 0.81% /lib/ol_v4.6.4-dist/ol.js
26 69 0.03% 365 0.01% /module/map/js/map_feature.js
27 69 0.03% 72 0.00% /module/website/js/filter.js
28 69 0.03% 53 0.00% /theme/default/media/symbol/navigation_index.png
29 66 0.03% 18 0.00% /theme/default/media/symbol/arrow_link.png
30 63 0.03% 86 0.00% /module/map/js/map_feature_style.js

Top 10 of 902 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 15284 7.05% 1603475 36.58% /stats/usage_202005.html
2 7433 3.43% 698884 15.95% /stats/usage_202006.html
3 45607 21.03% 460205 10.50% /stats/
4 48 0.02% 437087 9.97% /media/website_images/5d8cf2cb88b01.jpg
5 2018 0.93% 203863 4.65% /stats/usage_201904.html
6 16150 7.45% 154024 3.51% /
7 57 0.03% 93076 2.12% /media/website_images/5c4c2bc5cc6cc.jpg
8 76 0.04% 45226 1.03% /media/website_images/5c4233e4b598e.jpg
9 81 0.04% 37780 0.86% /media/website_images/5c549b280f5e8.jpg
10 69 0.03% 35480 0.81% /lib/ol_v4.6.4-dist/ol.js

Top 10 of 110 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 16150 7.45% 7429 62.43% /
2 45607 21.03% 1991 16.73% /stats/
3 2647 1.22% 987 8.29% /mobile.php
4 7433 3.43% 104 0.87% /stats/usage_202006.html
5 59 0.03% 102 0.86% /module/event/php/ics_event.php
6 280 0.13% 87 0.73% /module/map/api/api_get_features.php
7 2018 0.93% 57 0.48% /stats/usage_201904.html
8 49 0.02% 40 0.34% /stats/usage_201205.html
9 36 0.02% 32 0.27% /stats/usage_201812.html
10 35 0.02% 30 0.25% /stats/usage_201211.html

Top 10 of 110 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 16150 7.45% 7288 61.40% /
2 45607 21.03% 1993 16.79% /stats/
3 2647 1.22% 970 8.17% /mobile.php
4 551 0.25% 121 1.02% /module/admin/api/api_get_images.php
5 280 0.13% 111 0.94% /module/map/api/api_get_features.php
6 7433 3.43% 107 0.90% /stats/usage_202006.html
7 59 0.03% 102 0.86% /module/event/php/ics_event.php
8 2018 0.93% 58 0.49% /stats/usage_201904.html
9 49 0.02% 40 0.34% /stats/usage_201205.html
10 36 0.02% 33 0.28% /stats/usage_201812.html

Top 30 of 3957 Total Referrers
# Hits Referrer
1 43248 19.94% https://instaprofile.net
2 28522 13.15% - (Direct Request)
3 23375 10.78% https://promokodsru.blogspot.com
4 10432 4.81% http://smsgor.ru
5 6042 2.79% http://sms-gorod.ru
6 5711 2.63% https://lifeforgame.ru
7 5674 2.62% https://postroitbanju.ru
8 5635 2.60% https://mir-tourista.ru
9 5634 2.60% https://pro-internetmarketing.ru
10 4390 2.02% https://www.maquestionmedicale.fr/
11 1277 0.59% http://virtclub.com/
12 1255 0.58% http://www.google.ru/search
13 1010 0.47% http://rt.videochat.guru/
14 937 0.43% http://doska.org/
15 639 0.29% http://xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
16 630 0.29% https://getery.xyz
17 618 0.28% https://drive.google.com/open
18 540 0.25% https://mosbordell.com
19 450 0.21% https://seks-dosug.com
20 450 0.21% https://seksvibor.xyz
21 334 0.15% https://macrosoftdot.com
22 333 0.15% http://m.xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
23 332 0.15% https://eapkdownload.com
24 323 0.15% https://rustamsoft.com
25 313 0.14% http://zithromaxe.onlc.fr
26 311 0.14% http://nolvadex.onlc.eu
27 298 0.14% http://tretinoine.de.tl
28 298 0.14% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
29 286 0.13% http://amoxili.webnode.fr
30 271 0.12% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/

Top 20 of 207 Total Search Strings
# Hits Search String
1 162 12.91% http://virtclub.com/
2 45 3.59% https://rt.videochat.guru/
3 43 3.43% https://xn--80aafsqmek2ak.xn--80asehdb/
4 40 3.19% http://doska.org/
5 40 3.19% https://m.xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
6 37 2.95% https://znakomstv.net/
7 36 2.87% https://xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
8 35 2.79% https://vk.com/xrumernet
9 34 2.71% https://vk.com/zennoposterinfo
10 33 2.63% https://videochat.guru/
11 31 2.47% https://xn--80apgojn8e.xn--80asehdb/
12 29 2.31% https://m.xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
13 29 2.31% https://zennoposter.info/pages/skachat-zennoposter.html
14 27 2.15% https://doska.info/item/add
15 27 2.15% https://xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
16 26 2.07% https://ok.ru/doskaobyavlenii
17 26 2.07% https://vk.com/doskaobyavlenii
18 23 1.83% https://xxxznakomstva.ru/
19 22 1.75% https://xrumer.net/pages/xrumer-xevil.html
20 16 1.27% https://sk.videochat.guru/

Top 15 of 611 Total User Agents
# Hits User Agent
1 12821 5.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 12575 5.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 10989 5.07% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
4 9628 4.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 6378 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 3857 1.78% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (http://seocompany.store; spider@seocompany.store)
7 3399 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
8 3337 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
9 3329 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
10 3309 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
11 3266 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
12 3252 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
13 3244 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
14 3244 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
15 3240 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36

Usage by Country for June 2020

Top 30 of 59 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 66652 30.73% 7 0.01% 17546 0.40% Netherlands
2 44325 20.44% 38705 40.57% 416161 9.50% Ukraine
3 42594 19.64% 24159 25.32% 2374377 54.17% Russian Federation
4 14038 6.47% 10779 11.30% 416646 9.51% United States
5 12472 5.75% 100 0.10% 4316 0.10% France
6 11028 5.09% 10992 11.52% 118912 2.71% China
7 6316 2.91% 4391 4.60% 328635 7.50% Germany
8 6292 2.90% 0 0.00% 1505 0.03% Bulgaria
9 4491 2.07% 814 0.85% 9745 0.22% Unresolved/Unknown
10 2783 1.28% 2618 2.74% 515681 11.77% Austria
11 1429 0.66% 35 0.04% 2374 0.05% Czech Republic
12 1000 0.46% 997 1.05% 100873 2.30% South Africa
13 702 0.32% 306 0.32% 3671 0.08% Great Britain (UK)
14 561 0.26% 551 0.58% 43589 0.99% Moldova
15 388 0.18% 54 0.06% 646 0.01% Italy
16 360 0.17% 265 0.28% 2886 0.07% Canada
17 219 0.10% 70 0.07% 948 0.02% Romania
18 191 0.09% 145 0.15% 1630 0.04% European Union
19 150 0.07% 125 0.13% 1319 0.03% Greece
20 142 0.07% 47 0.05% 498 0.01% Portugal
21 131 0.06% 0 0.00% 32 0.00% Albania
22 116 0.05% 98 0.10% 15633 0.36% Switzerland
23 98 0.05% 42 0.04% 437 0.01% Slovenia
24 86 0.04% 24 0.03% 257 0.01% Lithuania
25 77 0.04% 15 0.02% 167 0.00% Ireland
26 39 0.02% 3 0.00% 79 0.00% Sweden
27 22 0.01% 0 0.00% 5 0.00% Iceland
28 21 0.01% 9 0.01% 94 0.00% Croatia
29 18 0.01% 18 0.02% 105 0.00% Indonesia
30 16 0.01% 16 0.02% 77 0.00% Singapore


Generated by Webalizer Version 2.21